Bestuur & beleid

Bestuursleden

Bij de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een gelijk aantal mannen en vrouwen. Tevens dient het dorp en de binnen de gemeentegrenzen aanwezige buurten en kernen op een evenredige wijze binnen het bestuur te zijn vertegenwoordigd. Rekening houdend met eerder gestelde voorwaarden, streeft het bestuur de volgende samenstelling na:

- 1 lid uit de sfeer van de middenstand

- 1 lid uit de sfeer van de industrie

- 1 lid uit de sfeer van huurdersvereniging/bewonersgroepen

- 1 lid uit de sfeer van vakorganisaties

- 1 lid uit de sfeer van sportorganisaties

- 1 lid uit de sfeer van gezondheidszorg

- 1 lid uit de sfeer van welzijnswerk

- 1 lid uit de sfeer van onderwijs

- 1 lid uit de sfeer van jongerenorganisaties

- 1 lid uit de sfeer van ouderenwerk

- 2 leden vanuit nader te bepalen organisaties

- 1 lid op persoonlijke titel

 

Een overzicht van de bestuursleden: