Bestuur & beleid

Bestuur

Het bestuur van de vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord bestaat uit 11 bestuursleden en komt op voor diverse belangen zoals deze worden geuit in tal van groepen in onze dorpsgemeenschap. Voor de uitvoering van deze taak is het belangrijk goede contacten te onderhouden met overheden, verenigingen en tal van particuliere en maatschappelijke organisaties.

Het bestuur is van mening dat de werkwijze zoals die wordt gevolgd een goede waarborg biedt om aan de doelstelling te werken en op te komen voor het belang van Nieuw-Amsterdam/ Veenoord en dat hierdoor een grote achterban wordt bereikt. De vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord is het geëigende orgaan om diverse belangen van onze dorpsgemeenschap te behartigen!

 

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

- Rikus Haasken (voorzitter)

- Inge Niks-de Vries (secretaris)

- Hilly Lanjouw (penningmeester

 

Adviseurs van het bestuur

- wijkagent

- Opbouwwerker Sedna

Plaatselijk belang 
Postbus 3
7833 ZG Nieuw-Amsterdam
pbnavo@gmail.com

Bestuursleden

Bij de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een gelijk aantal mannen en vrouwen. Tevens dient het dorp en de binnen de gemeentegrenzen aanwezige buurten en kernen op een evenredige wijze binnen het bestuur te zijn vertegenwoordigd. Rekening houdend met eerder gestelde voorwaarden, streeft het bestuur de volgende samenstelling na:

- 1 lid uit de sfeer van de middenstand

- 1 lid uit de sfeer van de industrie

- 1 lid uit de sfeer van huurdersvereniging/bewonersgroepen

- 1 lid uit de sfeer van vakorganisaties

- 1 lid uit de sfeer van sportorganisaties

- 1 lid uit de sfeer van gezondheidszorg

- 1 lid uit de sfeer van welzijnswerk

- 1 lid uit de sfeer van onderwijs

- 1 lid uit de sfeer van jongerenorganisaties

- 1 lid uit de sfeer van ouderenwerk

- 2 leden vanuit nader te bepalen organisaties

- 1 lid op persoonlijke titel

 

Een overzicht van de bestuursleden:

Rikus Haasken

De heer R. Haasken (voorzitter)

Erfscheidenweg 74

7833 JW Nieuw-Amsterdam

Tel. 0591-551132

pbnavo03@gmail.com

 

Dhr. Haasken is voorzitter en heeft zitting in het bestuur uit de sfeer van de kleine kernen.

Inge Niks-de Vries

Mevrouw G.I. Niks-de Vries (secretaris)
Nieuw-Amsterdam 

pbnavo13@gmail.com

 

Mevr. Niks-de Vries is secretaris en heeft zitting in het bestuur op persoonlijke titel.

Hilly Lanjouw

Mevrouw H. Lanjouw (penningmeester)

Valkeniersweg 3

7833 EW Nieuw-Amsterdam 

pbnavo04@gmail.com

 

Mevr. Lanjouw is penningmeester en heeft zitting in het bestuur uit de sfeer van ouderenwerk.

Harry Bolland

De heer H. Bolland
Troelstrastraat 12
7844 KK Veenoord
0591-552001
 
Dhr. Bolland heeft zitting in het bestuur uit de sfeer van de gezondheidszorg

Rieks Oldengarm

De heer R. Oldengarm

Eikenlaan 60

7833 LE Veenoord

0591-551449

pbnavo07@gmail.com

 

Dhr. Oldengarm heeft zitting in het bestuur uit de sfeer van huurdersvereniging/bewonersgroepen

Raimond de Roo

De heer R. de Roo

Slenerend 5a

7844 MA Veenoord

06-46117447

pbnavo08@gmail.com

 
Dhr. De Roo heeft zitting in het bestuur uit de sfeer van jongerenorganisaties

 

Activiteiten:
Alle vraagstukken omtrent speeltuinvoorzieningen.

Aad Vrijhof

De heer A. Vrijhof

Leemhof 24
7833 BZ  Nieuw-Amsterdam
0591-858642
06-44345564
pbnavo09@gmail.com

 

Dhr. Vrijhof heeft zitting in het bestuur uit de sfeer van kunst & cultuur

Rik Jansen

De heer R. Jansen
Dommersweg 4

7833 KP Nieuw-Amsterdam 

pbnavo10@gmail.com

 

Dhr. Jansen heeft zitting in het bestuur uit de sfeer van de middenstand

Erwin de Vries

De heer  E. de Vries

Schakelpad 79

7833 EX Nieuw-Amsterdam

pbnavo14@gmail.com

 

Dhr. de Vries heeft zitting in het bestuur uit de sfeer van veiligheid

Marriët Bakker

Mevrouw M. Bakker 

Nieuw-Amsterdam

pbnavo.mb@gmail.com 

 

Mevr. Bakker heeft zitting in het bestuur uit de sfeer van het onderwijs