Aanvraag EOP Budget

Procedure aanvragen geldelijke bijdrage uit EOP-Budget

Aanvraag

De aanvraag voor een bijdrage uit het EOP-Budget moet, per post of per email ingediend worden bij het secretariaat.
U moet er rekening mee houden dat de behandeling van uw aanvraag 8 weken kan duren. Dien uw aanvraag tijdig in.

Secretariaat Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord
Postbus 3
7833 ZG Nieuw-Amsterdam
pbnavosecretariaat@gmail.com

In de aanvraag moeten de volgende zaken duidelijk vermeld worden:
1. Wie is de aanvrager en wat zijn de contactgegevens
2. Waarvoor wordt het geld aangevraagd. Vermeld bij een aanvraag voor een evenement ook
wie de doelgroep is, hoeveel personen verwacht worden en of het evenement vrij
toegankelijk is of niet.
3. Begroting (als bijlage) geef duidelijk aan waarvoor het geld nodig is en welke
nevenfinanciering aanwezig/aangevraagd is.
4. Financiering: op welke wijze wordt het geld beschikbaar gesteld? Aanvrager schiet voor /
leverancier stuurt rekening naar PB /PB doet een voorschot aan aanvrager (hiervoor wordt
om een garantstelling van de aanvrager gevraagd -> wie zorgt voor de verantwoording en
wanneer is die beschikbaar)

Toekenning

PB vergadert in de tweede week van februari, april, juni, oktober en december in
beslotenheid. Tijdens deze vergaderingen worden de aanvragen behandeld. Zorg dus voor een tijdige
aanmelding. Na de vergadering wordt u op de hoogte gebracht van het besluit van het bestuur.

Criteria
Het bestuur beoordeelt de aanvraag aan de hand van de volgende criteria:
1. De omvang van de doelgroep
2. Het niet-commerciƫle karakter
3. Het publieke karakter
4. De beschikbare nevenfinanciering
5. De uitstraling op het dorp

Verantwoording

In principe dient de aanvrager een factuur / de facturen in te dienen bij het secretariaat. Hierop moet
duidelijk vermeld zijn aan wie het bedrag overgemaakt moet worden. In uitzonderlijke gevallen kan
een voorschot betaald worden aan de aanvrager. Hiervoor dient dan wel achteraf een
verantwoording d.m.v. facturen gedaan te worden.

Betaling

Na het indienen van de factuur zal de penningmeester zorgen voor een vlotte betaling.

Plaatselijk Belang

Postbus 3
7833 ZG Nieuw-Amsterdam
pbnavosecretariaat@gmail.com
Realisatie: Brand in Webdesign