Bestuur en beleid

Het bestuur van de vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord bestaat uit 11 bestuursleden en komt op voor diverse belangen zoals deze worden geuit in tal van groepen in onze dorpsgemeenschap.
Voor de uitvoering van deze taak is het belangrijk goede contacten te onderhouden met overheden, verenigingen en tal van particuliere en maatschappelijke organisaties.
Het bestuur is van mening dat de werkwijze zoals die wordt gevolgd een goede waarborg biedt om aan de doelstelling te werken en op te komen voor het belang van Nieuw-Amsterdam/ Veenoord en dat hierdoor een grote achterban wordt bereikt.
De vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord is het geëigende orgaan om diverse belangen van onze dorpsgemeenschap te behartigen!
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:
- Rikus Haasken (voorzitter)
- Inge Niks-de Vries (secretaris)
- Hilly Lanjouw (penningmeester

Bestuursleden

Bij de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een gelijk aantal mannen en vrouwen. Tevens dient het dorp en de binnen de gemeentegrenzen aanwezige buurten en kernen op een evenredige wijze binnen het bestuur te zijn vertegenwoordigd. Rekening houdend met eerder gestelde voorwaarden, streeft het bestuur de volgende samenstelling na:

- 1 lid uit de sfeer van de middenstand
- 1 lid uit de sfeer van de industrie
- 1 lid uit de sfeer van huurdersvereniging/bewonersgroepen
- 1 lid uit de sfeer van vakorganisaties
- 1 lid uit de sfeer van sportorganisaties
- 1 lid uit de sfeer van gezondheidszorg
- 1 lid uit de sfeer van welzijnswerk
- 1 lid uit de sfeer van onderwijs
- 1 lid uit de sfeer van jongerenorganisaties
- 1 lid uit de sfeer van ouderenwerk
- 1 lid op persoonlijke titel

Overzicht van onze bestuursleden

De heer R. Haasken (voorzitter)
Erfscheidenweg 74
7833 JW Nieuw-Amsterdam
Tel. 0591-551132
pbnavo03@gmail.com
Dhr. Haasken is voorzitter en heeft zitting in het bestuur uit de sfeer van de kleine kernen.
Inge Niks-de Vries
Mevrouw G.I. Niks-de Vries (secretaris)
Nieuw-Amsterdam
pbnavo13@gmail.com
Mevr. Niks-de Vries is secretaris en heeft zitting in het bestuur op persoonlijke titel.
Hilly Lanjouw
Mevrouw H. Lanjouw (penningmeester)
Valkeniersweg 3
7833 EW Nieuw-Amsterdam
pbnavo04@gmail.com
Mevr. Lanjouw is penningmeester en heeft zitting in het bestuur uit de sfeer van ouderenwerk.
Harry Bolland
De heer H. Bolland
Troelstrastraat 12
7844 KK Veenoord
0591-552001
pbnavo05@gmail.com
Dhr. Bolland heeft zitting in het bestuur uit de sfeer van de gezondheidszorg.
Rieks Oldengarm
De heer R. Oldengarm
Eikenlaan 60
7833 LE Veenoord
0591-551449
pbnavo07@gmail.com
Dhr. Oldengarm heeft zitting in het bestuur uit de sfeer van huurdersvereniging/bewonersgroepen
De heer R. de Roo
Slenerend 5a
7844 MA Veenoord
06-46117447
pbnavo08@gmail.com
Dhr. De Roo heeft zitting in het bestuur uit de sfeer van jongerenorganisaties
Activiteiten:
Alle vraagstukken omtrent speeltuinvoorzieningen.
Aad Vrijhof
De heer A. Vrijhof
Leemhof 24
7833 BZ Nieuw-Amsterdam
0591-858642
06-44345564
pbnavo09@gmail.com
Dhr. Vrijhof heeft zitting in het bestuur uit de sfeer van kunst & cultuur
Rik Jansen
De heer R. Jansen
Dommersweg 4
7833 KP Nieuw-Amsterdam
pbnavo10@gmail.com
Dhr. Jansen heeft zitting in het bestuur uit de sfeer van de middenstand.
Erwin de Vries
De heer E. de Vries
Schakelpad 79
7833 EX Nieuw-Amsterdam
pbnavo14@gmail.com
Dhr. de Vries heeft zitting in het bestuur uit de sfeer van veiligheid.
Marriët Bakker
Mevrouw M. Bakker
Nieuw-Amsterdam
pbnavo.mb@gmail.com
Mevr. Bakker heeft zitting in het bestuur uit de sfeer van het onderwijs

Plaatselijk Belang

Postbus 3
9833 ZG Nieuw-Amsterdam
pbnavo@gmail.com
Realisatie: Brand in Webdesign